Algemene Voorwaarden - topprint.be

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Topprint Textieldrukkerij
Artikel 1 – Voorwerp en draagwijdte van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elk verkoopcontract of verbintenis. De voorwaarden van de koper zijn Topprint niet tegenstelbaar. Indien één van onderhavige bepalingen onwettig of nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
Artikel 2 – Aanbod en verbintenissen
Aanbiedingen worden enkel gegeven als inlichting en zijn niet bindend. Een verkoopscontract komt pas tot stand, en Topprint is pas gebonden, door Topprints' schriftelijke aanvaarding van de bestelling van de koper. Levering of verzending van de factuur gelden als aanvaarding indien zij niet door een afzonderlijke aanvaarding zijn voorafgegaan. Voor een offerteaanvraag waarop nadien geen bestelling volgt, kan een forfaitair bedrag van € 12,50 worden aangerekend en gefac-tureerd voor administratiekosten.
Artikel 3 – Levering
De, door Topprint of de koper, aangegeven termijnen en/of data van levering zijn louter indicatief. Ze verbinden Topprint niet en het overschrijden ervan kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Topprint. Topprint kan overgaan tot gedeeltelijke leveringen. Topprint kan steeds een zekerheidsstelling verzoeken alvorens te leveren.
Behoudens een door Topprint uitdrukkelijk aanvaard andersluidend beding, geschied de levering vanaf onze werkplaats.
Indien de koper de goederen niet binnen de bedongen termijn of op de bedongen datum van levering afneemt, en dit niet te wijten is aan Topprint of overmacht, zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, voor elke begonnen maand vertraging een bedrag van 1% van het totale factuurbedrag verschuldigd zijn voor opslagkosten. Onverminderd het voorgaande, kan Topprint, zodra de vertraging in de afname meer dan 1 maand bedraagt en mits een schriftelijke ingebrekestelling, naar keus overgaan tot gedwongen uitvoering of ontbinding van het contract, zonder afbreuk van Topprints' recht op vergoeding van haar bewezen schade.
Artikel 4 – Overdracht van risico
De overdracht van risico heeft plaats bij de terhandstelling van de te leveren goederen aan de vervoerder en ten laatste op het ogenblik dat ze de werkplaats(en) verlaten, zelfs in geval van levering FOB, CIF, FREE, ..., end. en ongeacht het feit of Topprint de transportkosten draagt of niet.
Indien de koper de goederen door eigen toedoen met vertraging ontvangt, heeft de overdracht van het risico plaats op de dag dat de goederen normaal gezien verzonden of opgehaald dienden te worden.
Artikel 5 – Zichtbare en verborgen gebreken
Elk zichtbaar gebrek waarmee de geleverde goederen zouden zijn behept, hierin begrepen de hoeveelheid of niet conformiteit, dient, op straffe van verval van het recht zich hierop later te beroepen, duidelijk, precies en schriftelijk te worden gemeld bij de levering.
Elk onzichtbaar gebrek dient duidelijk, precies en schriftelijk rechtstreeks aan Topprint te worden gemeld binnen de vijf werkdagen na de vaststelling ervan en binnen de twee maanden na de levering, opstraffe van verval van het recht zich hierop later te beroepen.
Onverminderd het bovenstaande waarborgt Topprint enkel gebreken voor zover bewezen wordt dat deze gebreken bestonden voor de risico-overdracht en dat ze haar toerekenbaar zijn.
Gebrekkige goederen mogen niet worden doorverkocht of overgedragen door de koper en mogen enkel worden teruggestuurd naar Topprint mits haar uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord.
Artikel 6 – Prijzen en betalingen
De prijzen gelden ex werkplaats, inclusief verpakking.
Alle belastingen en heffingen zijn ten laste van de koper. Alle facturen zijn zonder korting of compensatie contant betaalbaar op de bankrekening van Topprint of de cessiehouder in België. Bedragen aan Topprint overgemaakt voor levering worden beschouwd als voorschotten op de factuur en brengen geen intresten op. Factuurbedragen lager dan € 50,00 worden met € 6,20 administratiekosten verhoogd.
Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidintrest van 1% van het openstaand factuurbedrag verschuldigd per begonnen maand vertraging, evenals een forfaitaire vergoeding ten belopen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00 per factuur, zonder afbreuk van het recht van Topprint een hogere schadevergoeding te vorderen indien ze grotere schade kan aantonen.
Geen enkele klacht ontslaat de koper van zijn betalingsverplichting op de vervaldatum.
Bij webbestellingen geldt altijd vooruitbetaling. De eerste betaling van een nieuwe klant gebeurt altijd bij de levering (onder rembours)
Artikel 7 – Producten
De informatie over de eigenschappen van de producten van Topprint (fysische, chemische, samenstelling, en alle andere) is louter indicatief en houdt geen enkele garantie in. Voor elk gebruik dient geval per geval te worden vastgesteld of het materiaal geschikt is voor het vooropgesteld gebruik.
Wanneer de klant zelf producten levert die wij voor hem moeten bedrukken (zeefdruk, transferdruk, warmtedruk, foliedruk, ..., e.d.) aanvaardt Topprint geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele beschadigingen en/of vervormingen voortvloeiend uit de toe te passen druktechniek (bvb. Vervormingen van het materiaal bij het drogen in een droogtunnel met hoge temperatuur, of bij het persen onder de hitte-transferspers met hoge temperatuur, ...,e.d.)
De klant voorziet ten minste 2 proefexemplaren die in geen enkel geval zullen worden vergoed door Topprint. Eventuele lichte, minimale kleurafwij-kingen in zowel materiaal alsook in de druk kunnen in geen geval leiden tot weigeren van een bestelling, het niet betalen van de factuur of het vorderen van enige schadevergoeding.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Topprint is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de gebrekkige goederen. Deze waarde houdt steeds de maximale schadevergoeding in. Topprint is niet aansprakelijk voor de schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik of een defect van de Topprint producten.
Artikel 9 – Overmacht
Gevallen van overmacht, overheidsdaad, staking, lock-out, machinebreuk, oproer, het in gebreke blijven van Topprints' leveranciers, enz geven Topprint het recht, naar eigen keuze, de bestelling geheel of gedeeltelijk te verbreken, of de uitvoering ervan te schorsen voor de duur van het beletsel vermeerderd met een redelijke termijn om haar activiteiten terug opgang te brengen, beide zonder vooropzeg of schadevergoeding.
Artikel 10 – Wanprestatie, opschorting, ontbinding
Indien de afnemer enige verplichting jegens Topprint uit welke hoofde ook niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, alsook in geval van liquidatie, faillissement, opschorting van betaling of stillegging van de activiteit van de koper of enige omstandigheid die Topprint redelijkerwijs aan de solvabiliteit van de koper doet twijfelen, worden alle Topprints' vorderingen op de koper, uit welke hoofde ook, van rechtswege en zonder ingebrekestelling dadelijk en volledig opeisbaar. In deze gevallen kan Topprint, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, naar keuze de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, onverminderd haar rechten.
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van Topprint tot ze volledig zijn betaald.
Artikel 12 – Toepasselijke wet en bevoegdheid
Het contract gesloten tussen partijen valt onder de Belgische wetgeving, met inbegrip van het Verdrag van Wenen van 11/04/1980 op de internationale koop.
Voor elke betwisting, van welke aard ook, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waar Topprint haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd, zelfs indien het op de koper getrokken wissels betreft, met dien verstande dat elke partij steeds zal mogen worden gedagvaard voor de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.
(Bij bestelling aanvaardt de klant integraal deze algemene voorwaarden die hij/zij verklaart te hebben gelezen en goedgekeurd.)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu